Yorum bırakın

MADEN OCAĞI

     Kıymetli Ortaköylüler maden ocağı köyümüz için çok önemli bir konu ve en önemli geçim kaynaklarımızdan bir tanesi. Şu anda maden ocağında çalışan 40’a yakın köylümüz var. Ortaköy’de maden ocağında çalışarak emekli olmuş en son tespitlerimize göre 119 kişi var.  Dahada önemlisi geçimini sağlamak için toprak altında çalışırken hayatını kaybeden Ortaköy’lü 10 işçimiz var, işçilerimize  Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Musurat’taki maden ocakları ile ilgili hiç bir yerde yeterli bilgi bulamadık. Köyümüzdeki büyüklerimizle görüştük, araştırdık ve bu sayfayı hazırladık. 

NOT: MADEN OCAĞINDA HAYATINI KAYBEDEN KÖYLÜLERİMİZ İLE MADEN OCAĞINDAN EMEKLİ OLANLAR VE  MADEN OCAĞINDA ŞU AN ÇALIŞMAKTA OLAN KÖYLÜLERİMİZİN İSİM LİSTESİ SAYFAMIZIN SONUNDADIR.

AKDAĞMADENİN’DE MADENCİLİK (Kurşun(Pb)- Çinko(Zn)

Akdağmadeni ilçemiz maden yatakları açısından oldukça zengindir. Özellikle,ilçe merkezinin doğu, güney ve güneydoğu kesimleri maden yatakları açısından zengin sayılmaktadır. Gümüş ihtivalı kurşun-çinko cevherleri, Akdağmadeni çevresinde öteden beri bilinmektedir. Ancak,bir çoğunun tenörü düşük olduğundan işletmeye açılamamıştır. Akdağmadeni’ninde yapılan madencilik çalışmaları 1815’te Akdağ eteklerinde Çinko- Kurşun madeni işletmesi kurulmasıyla başlamıştır.1820 yılından 1860 yılına kadar madencilik oldukça esaslı bir şekilde yapılmıştır.1900’lü yılların başına kadar devlet tarafından simli kurşun olarak işletilmiştir. 1908 den 1918 yılına kadarda, devlet teşviki ile yeniden ihya olunan işletmeler,1930’lu yıllarda ise,çinko-kurşun olarak işletilmiştir. sonraları 1962 senesine kadar terkedilmiştir. 1967 yılında Rasih ve İhsan Madencilik Ltd. Şti. tarafından işletilmeye başlanan tesisler, 2008 yılına kadar bu şirket tarafından işletilmiştir. 2008 yılında Yıldız SSS Holdinğ grup bünyesine katılmıştır. Karapiri bölgesindeki Bayramali ve Kıraçbey ocaklarından elde edilen tüvenan cevher Akdağmadeni ilçesindeki flotasyon tesisinde zenginleştirilerek kurşun ve çinko konsantresi elde edilmektedir. Elde edilen maden ürürnü Akdağdan tırlarla Samsuna oradanda gemilerle yurtdışına gönderilmektedir. Görünür rezervi yaklaşık 3.000.000 ton olan sahanın ortalama tenörü 6-7 Zn + 5-6 Pb olup flatasyonla yapılan üretimlerde 6000-7000 ton/yıl cevher zenginleştirilmektedir. Üretilen Pb ve Zn Cevherleri hem iç hemde dış piyasada ton başına 1400- 2500 $ dan alıcı bulmaktadır.

Jeoloji Mühendisi Dr.Raimund VACHE’nin 1963 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından Türkçeye çevrilerek yayınlanan raporunu özetleyerek aşağıya çıkardık.

AKDAĞMADENI KONTAKT YATAKLARI VE BUNLARIN ORTA ANADOLU KRİSTALİNİNE KARŞI OLAN JEOLOJİK ÇERÇEVESİ

Kızılırmak kavsinin doğu bölümünde, Akdağ adında, 2000 metre yüksekliğinde bulunan ormanlık bir dağ yükselir. Trafik bakımından oldukça kötü durumda olan orta dağın kuzey eteğine yoldaşlık eden Yozgat-Sıvas 2 numaralı karayolu üzerinde, adı geçen bu iki şehirden aşağı yukarı eşit uzaklıkta, Akdağmadeni adındaki kaza merkezi bulunmaktadır. Bu kasabanın birkaç kilometre kuzeydoğusunda ise, eski zamanlardan beri bilinen Akdağ çinko-gümüş yatakları bulunur. Sözü geçen maden ocakları, eski yıllarda birçok defalar etüd ve tarif edilmiştir. (Fliegel & Wenker, 1910; Pilz, 1936; Kovenko, 1945, 1947). Bu arada her defasında sadece eski ocakların hemen yakınlarındaki durumun izahı söz konusu olmuştur. Geniş çevrenin haritasının alınması ve cevher yatakları menzilinin, silsilenin rejyonal jeolojisi içinde tasnifi ise yapılmamıştır. Öte yandan, Türkiye Jeoloji Haritası tanzimi için yapılan geziler de (l : 800 000) bu yönden her hangi bir ilerleme getirmemiştir. Adı geçen harita, bütün silsile için ancak «kristalin ana dağ» terimini kullanmaktadır. Başlıca cevher yatağı problemlerini ilgilendiren etüdler (Pollak, 1958), birçok meseleleri barındıran bu silsilenin rejyonal jeolojik durumunu aydınlatabilmiştir. Akdağmadeni yatakları Pollak’ın çalışma sahasına dahil olmamakla beraber, bu araştırıcı bölgenin tümünü içine alan stratigrafik ve tektonik bir sınıflandırma yapmaya muvaffak olmuştur. Bu etüd, benim sonraki gezilerimde de Akdağmadeni bölgesindeki detaylı etüdlerimle, tam anlamı ile doğru çıkmıştır. 1962 sonbaharında yaptığım yeni etüd, şu sebeplerden ötürü gerekli ve istenir görülmüştür : Akdağ’ın en önemli granit masifleri Akçakışla köyü doğusundaki granit, Aşağı Çulhalı köyü güneyindeki granit ve Çiçeklidağ’ın muazzam granit kitlesidir. Buradaki granit aflörmanı doğu-batı yönünde 9 kilometrelik bir yer kaplar ve en çok 4 km genişlik alarak Ortaköy’den (doğuda) Karapiri çevresine kadar uzanır. Çiçeklitepe çevresindeki granit l kilometrelik bir uzunluk içinde kalmış bir çatı bloku ile tamamen örtülmüş olup, haritada iki ayrı granit indifai şeklinde gösterilmiştir. Az bir derinlikte her iki petrografik eşit bölüm arasında bir bağlantı bulunduğu ise, küçük ve izole granit indifalarının çatı bloku içinden zuhur etmeleri ile belirmektedir. Benim etüd ettiğim bölge, sadece Çiçeklidağ granit masifinin batı yarısını içine almaktadır çünkü, ancak burada kurşun-çinko-gümüş cevherleşmeleri bilinmektedir. Doğu devamı, Pollak’ın etüdlerine göre (1058), birkaç cevher eseri müstesna, cevhersizdir.

KURŞUN-ÇİNKO-GÜMÜŞ YATAKLARI Vaziyet ve şimdiye kadar yapılan madencilik çalışmaları Gümüş ihtivalı kurşun-çinko cevherleri, Akdağmadeni çevresinde öteden beri bilinmektedir. 1820 yılından 1860 yılına kadar madencilik oldukça esaslı bir şekilde yapılmıştır. 1908 den 1918 yılına kadar da, devlet teşviki ile yeniden ihya olunan işletmeler, sonraları 1962 senesine kadar terkedilmiştir. Eski işletme devirlerinin önemi, kısmen eski ocaklar çevresinde bulunan ve çoğunlukla Akdağmadeni civarında görülen takriben 25 000 tonluk yığın ile belli olmaktadır. Akdağmadeni’nden 4-5 km güneydoğudaki Ziyarettepe ve Keçikaletepe mevkilerinde de önemsiz işletmeler açılmıştır. Akdağmadeni’nin ENE sundaki Çiçeklidağ graniti içinde bulunan yataklar ise çok daha önemlidir. Boğatepe çevresinde birçok sığ kuyular bulunmakta ve buralarda kuvars ve kalsit ile birlikte bol miktarda limonit mostra vermektedir.

BALŞLICA GENİŞ ÖLÇÜLÜ OCAK SAHALARI Karapiri’den doğudaki Çiçeklitepe’ye yükselen dağ şahikasında görülür. Köy yamacı tepesinin yükseklerinde 5-10 metre derinliğindeki kuyuların paralel olarak açılmış olduklarına tanıklık edilir. Demir şapka içinden mostra veren cevherler (pirit artığı, hematit ve limonit için- de magnetit) âzami 2 metre kalınlığa erişir. Çiçeklitepe’den kuzeye inen sırt üzerindeki Evcininboyuntepe sırtında geniş bir ocak sahası vardır. Uzun menziller boyunca diopsid ve grena taşı halini almış olan mermerler içinde 700×200 metrelik bir saha dahilinde 100 den fazla işletme noktası vardır. Bunların arasında halen açık bulunan 35 metre derinliğe kadar kuyulara raslanır. İmrar olunan cevher galenit, çinkoblend, magnetit, epidot, grena ve kuvarstır. Bu verimli saha içinde son kez, modern görüşlere dayanan bir işletmeciliğe girişilmiştir. Skarnlaşmış mermeri kesmiş olan granitporfir ve granitaplite ait küçük katlar ve filonlar da söz konusu olmıya değer. Çiçeklitepe’nin güney eteğinde 15 kadar metruk kuyu vardır. Bunlardan bazıları etüd bakımından yeniden açılmıştır. Yığın halinde bulunan az miktardaki cevher çinkoblend ve galenitten ibarettir. Şahika hattını SE ya doğru takib edecek olursak, Çukurmaden adındaki nokta çevresinde birkaç metre kalınlığında bir granitporfir mostrası yanında büyük cüruf yığınlarına ve birçok yeni kuyu ve galeri ağzına rastlarız. Skarnlaşmış mermer içinde bulunan bu noktalarda da madencilik yeniden başlamış olup, bunlar hakkında aşağıdaki bölümde izahat verilecektir. Nusrettepe’nin güney eteğinde de yeni işletmeciliğe ait 20 kadar kuyu ve galeri vardır. Buralardan çinkoblend ve galenit çıkarılmıştır. İzabe işi, yakındaki Oyumçayır deresinin vadisinde yapılmış olup, burada birkaç bin ton henüz cevherli cüruf yığını bulunmaktadır. En güneydoğu bölümü olarak, Oyumçayırı tepesinin zirvesindeki çok eski ocaklar söz konusu olabilir. Buradan imrar olunan cevher hakkında bir bilgimiz yoktur.

Dr. Raimund VACHE (Alman Jeoloji Mühendisi) Neşre verildiği tarih 7 Şubat. 1963 NOT:Bu bilgiler Maden Tetkik Arama Enstitüsü arşivinden alınmıştır.

AKDAGMADENİ VE KÖYLERİNDE BİR DÖNEM İŞLETİLEN MADEN YATAKLARI Akdağmadeni:Kurşun-Çinko-Grafit Akçakışla Köyü: Simli kurşun, demir, mangenez, Yukarıçulhalı: Ollastonit_Taşkömürü, Aşağıçuhalı:Barit Davutlu: Taşkömürü,mangenez, Ortaköy: Simli kurşun, Güllük: Mangenez,simli kurşun, Başçatak Köyü:Altın Pazarcık:Zeolit

MADEN OCAĞINDA ÇALIŞMA SİSTEMİ 3 VARDİYA OLARAK YÜRÜTÜLÜR. GÜNDÜZCÜ,GECECİ,ŞAFAKÇI (Gündüzcü-sabah 08.00/16.00 arsı,Gececi-akşam 16.00/24.00 arası,Şafakçı-gece 24.00/08.00 arası çalışır.) Maden ocağı; Müdür, Mühendis, Başçavuş, çavuş, Kasacı, Barutçu, lağımcı ve Pasacı gibi birimlerden oluşur.

  MADEN OCAĞINDA HAYATINI KAYBEDEN ORTAKÖYLÜLER 

A66

 

 1. SAMİ YILDIZ  (1946/6-Eylül-1968)
 2. KAZIM DAŞTAN (—-/—-)
 3. BAYRAM BULUT (—-/—-)
 4. ALİ CENGİZ (1943/6-Nisan-1982)
 5. AHMET(SEÇİM)SATILMIŞ(1956/6-Nisan-1982)
 6. HASAN(HASGÜL) TURAK (1956/6-Nisan-1982)
 7. BÜNYAMİN SATILMIŞ (1963/6-Nisan-1982)
 8. TURGUT ERKIRAN (1941/6-Nisan-1982)
 9. ZEKERİYA BALTEKİN (1966/28-Şubat-1997)
 10. YÜKSEL VURAL (1962/26-Kasım-1998) 

EKMEK PARASI İÇİN YERALTINDA ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBEDEN KÖYLÜLERİMİZE ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUZ MEKANLARI CENNET OLSUN.

Maden ocağındaki patlama sonucu 5 kişinin öldüğü olayla ilgili haberler

7 Nisan 1982 tarihli Milliyet ve Cumhuriyet Gazetelerinde çıkan olayla ilgili haber.

Yozgat’ta bir demir ocağında dinamit patlaması sonucu 5 işçi öldü. Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Karapiri köyü yakınlarındaki kurşun ve demir çıkarılan ocakta dinamit patlaması sonucu beş işçi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün saat 01.00 sıralarında, 20 kilogram dinamit galeriye götürülmek üzere depodan cıkarıldı.. Yetkililer, dinamitin, henüz belirlenemeyen bir nedenle, taşıma işlemi sırasında patladığı belirtildi. Dinamitlerin patlaması sonucu olay yerinde can veren beş işçinin adları şöyle: Turgut Erkıran (45), Ali Cengiz (40), Ahmet Satılmış (35), Hasan Turak (20) ve Bünyamin Satılmış (24)

Not :Bu bilgiler Milliyet ve Cumhuriyet Gazeteleri arşivinden alınmıştır.

Kasım 1998 deki  gazetelerde çıkan maden ocağındaki  göçük olayı ile ilgili haber.

      Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi de ağır yaralandı.      Akdağmadeni’ne 8 km. uzaklıkta Çukur ocaklar mevkiinde bulunan Es Metal Maden Şirketi’ne ait çinko ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Saat 12 sıralarında ocak girişinden yaklaşık 250 metre mesafede meydana gelen göçükte Erdoğan Baş ve Yüksel Vural ocaktan ölü olarak çıkartıldı. Göçük altından yaralı olarak çıkartılan Hasan ve Mustafa Temel ise Sivas Cumhuriyet Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer göçük altında başka işçinin bulunmadığını belirterek, göçükle ilgili tahkikatın başlatıldığını açıkladı.

MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN KÖYLÜLERİMİZ (16-Mayıs-2014)

 1. ALİ DEMİREL
 2. ADİL TEMEL
 3. AHMET KADİM 
 4. AKİF YILDIZ
 5. BİROL GÜNGÖR
 6. DURMUŞ KADİM
 7. ERGÜL DAŞTAN
 8. EYÜP TUNCER
 9. EMRAH KADİM            Maden ş3
 10. FARUK ÖZDEMİR
 11. HAKAN TOPAL
 12. HALİL TOPAL
 13. HALİT AVŞAR
 14. HALİS ÇELİK
 15. HAMİT BALTEKİN
 16. HÜSEYİN DURMUŞ
 17. HÜSEYİN SATILMIŞ
 18. HÜSEYİN TEMEL
 19. İSA BOLAT
 20. İSMAİL KERVANKIRAN
 21. LOKMAN YILDIRIM
 22. MUSTAFA ÇAĞLAR
 23. MUSTAFA TEMEL
 24. MUSTAFA KADİM
 25. MESUT KADİM
 26. MEHMET ÖZDEMİR
 27. MESUT TUNCER
 28. MÜJDAT YILDIRIM
 29. MİKAİL GÜNGÖR
 30. NECMİ ÇALIŞKAN
 31. OĞUZ YILDIRIM
 32. ÖZKAN KADİM
 33. RECEP ÇAĞLAR
 34. SERHAT DEMİREL
 35. SEZAİ ÇALIŞKAN
 36. ŞÜKRÜ TUNCER
 37. TÜRKER ÖZDEMİR
 38. YAKUP BALTEKİN
 39. YUNUS DAŞTAN
 40. YUSUF DURMUŞ
 41. ZİLFAAR TUNCER
 42. HACIHÜSEYİN ÇELİK (Servis Şoförü)
 43. ERDOĞAN KADİM (Servis Şoförü)

MADEN OCAĞINDAN EMEKLİ OLAN ORTAKÖYLÜLER

 1. ABDULLAH TUNÇYÜREK
 2. ADEM YILDIZ
 3. ADIGÜZEL TEMEL
 4. AHMET GÜNGÖR  
 5. ALİ ÖZDEMİR
 6. ALİOSMAN ŞENGÜN
 7. ALİOSMAN ŞENEL
 8. ABBAS ŞEKER
 9. ARİF TEMEL
 10. ALİ KADİM                       Maden ş
 11. ALİ YILDIZ
 12. AYDEGÜL DAŞTAN
 13. BEKİR ŞENEL
 14. BEKİR ÇAKICI
 15. BEKİR TOPAL
 16. BEKİR AVŞAR
 17. BADET KADİM
 18. BEKİR KADİM
 19. CEMAL TEMEL
 20. DURMUŞ DAŞTAN
 21. DİLAVER KADİM
 22. DURMUŞ KADİM
 23. DURSUN ÇELİK
 24. DURSUN ŞENEL      
 25. DURAN KAYA
 26. ENVER ÇALIŞKAN           
 27. EMİN TOPAL
 28. GAFUR DEMİREL
 29. GÜLTEKİN ÇELİK
 30. HALİL DAŞTAN
 31. HACI DAŞTAN
 32. HALİT AVŞAR
 33. HACIİBRAHİM SATILMIŞ           
 34.  HACIAHMET SATILMIŞ
 35. HÜSEYİN KADİM
 36. HALİL KADİM
 37. HÜSEYİN DURMUŞ
 38. HACIMEHMET DURMUŞ
 39. HÜSNÜ CENGİZ
 40. HAKKI ÇELİK
 41. HALİL TUNÇER
 42. HALİL ÖZDEMİR
 43. HASAN YALÇIN
 44. HACI ÇAĞLAR
 45. HASAN ÇAĞLAR
 46. HALİM BİLGİN
 47. HALİL ÇİFTÇİ
 48. HASAN GÜLTEKİN
 49. HACIOSMAN GÜNGÖR
 50. HASAN TOPAL
 51. HASAN TEMEL
 52. HALİL TEMEL
 53. HAŞİM TEMEL
 54. HAŞİM AYDOĞDU
 55. HÜSEYİN YILDIRIM
 56. HÜSEYİN TEMEL
 57. İSMAİL TUNÇER
 58. İBRAHİM KOÇAK
 59. İSMAİL KAYA                                 
 60. İBRAHİM BALTEKİN
 61. İLHAMİ SATILMIŞ          
 62. İBRAHİM KADİM
 63. İRFAN SUNGUR
 64. İZZET TEMEL
 65. KÖKSAL ÖZDEMİR
 66. KAŞİF TEMEL
 67. LATİF KADİM
 68. LÜTFÜ BİLGİN
 69. MEHMET YAMAN
 70. MEHMET KADİM
 71. MILLA KADİM
 72. MUSTAFA ŞAHİN
 73. MEHMET ÇALIŞKAN
 74. MAHMUT ÖZDEMİR
 75. MEHMET TURAK
 76. MURAT AYDOĞDU
 77. MUSA ŞENGÜN
 78. MAHMUT KAYA
 79. MEHMET BOLAT 
 80. MEHMET TOPAL
 81. MEVLÜT KERVANKIRAN
 82. NECATİ YAMAN
 83. NECMİ ÇALIŞKAN
 84. NEVZAT TUNÇYÜREK
 85. NİZAM ÖZDEMİR
 86. NEŞET ÇİFTÇİ
 87. NECİP BULUT
 88. OSMAN YAMAN
 89. OSMAN TUNÇYÜREK
 90. OSMAN BALTEKİN 
 91. ÖMER KADİM
 92. ÖMER ÇAKICI
 93. PEHLÜL KOÇAK
 94. RAFET KOÇAK
 95. RIZA BALTEKİN
 96. RAŞİT AVŞAR
 97. SAMİ YAMAN
 98. SEYFETTİN KADİM
 99. SALİ YILDIZ
 100. SADRETTİN ÇALIŞKAN
 101. SELAHATTİN KAYA
 102. SÜLEYMAN TOPAL
 103. SELAMİ TEMEL
 104. SAİM TEMEL
 105. ŞÜKRÜ KAYA
 106. ŞIHDEMİR KADİM
 107. ŞIHVELİ GÜNGÖRMEZ
 108. TURAN BİLGİN
 109. TURAN SATILMIŞ
 110. TATLI VURAL
 111. ULVİ DAŞTAN
 112. ÜZEYİR ÇALIŞKAN
 113. VAHİT DURMUŞ
 114. YUSUF ÖZDEMİR
 115. YUSUF BOLAT
 116. YUSUF DURMUŞ
 117. YUNUS SATILMIŞ
 118. ZABİT ÇALIŞKAN
 119. ZİYA TUNÇYÜREK

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: